home info Ťlanci recenzije galerije profili intervjui downloads linkovi forum mail impressum

҆amanizam

Šamanizam je tehnika ekstaze, magija, svojevrsna religija i najstariji znanstveni eksperiment ljudske civilizacije. Metoda znanstvenog istraŇĺivanja u šamanizmu bazirana je na direktnoj iskustvenoj spoznaji i usmjerena je na esencijalno istraŇĺivanje fenomena Ňĺivota i bitka.

Desetinama tisu√¶a godina širom svijeta, gdje god su postojale i postoje ljudske zajednice, šamani su otvaraju√¶i se ka komunikaciji sa totalnoš√¶u postojanja svega što jest, i direktnim iskustvima proizašlim iz nje, doprinosili evolutivnom razvoju √®ovje√®anstva i elementarnih ljudskih aktivnosti. Metode duhovno-psihološkog razvoja √®ovjeka, medicina i farmacija, svi oblici umjetnosti, lov, ribolov, obrada metala, poljoprivreda, upoznavanje sa zakonima prirode i svemira, religija, rituali, itd.,neke su od glavnih ljudskih djelatnosti koje su inspirirane prisustvom šamanizma i šamana.

Šamanizam se otkrio √®ovjeku onoga trenutka kada je √®ovjek spoznao da promjena svijesti, tj. stanja percepcije, uslovljava promjenu doŇĺivljaja, uvida i iskustva realnosti.

Jedna od fundamentalnih postavki teorije relativnosti je, da su promatrani fenomen ili pojava odre√įeni perceptivnim stanjem promatra√®a. U svakodnevnici svakog ljudskog bi√¶a, ova postavka je vrlo o√®igledno manifestirana npr. kroz razliku realnosti budnog-dnevnog stanja i realnosti snova tokom spavanja. Dnevna realnost i realnost svijeta snova samo su mali dio beskona√®nog broja realnosti koje su me√įusobno povezane i formiraju "mreŇĺu" postojanja svega što jest kroz koju uzro√®no-posljedi√®nom vezom utje√®u jedna na drugu.

Komunikacija razli√®itih dimenzija odigrava se kroz interakciju vibracija. Polaze√¶i od zakona relativnosti i vibratorne prirode svega što √®ini totalnost postojanja i Ňĺivota, šamani su po√®eli otkrivati metode svjesnog mjenjanja stanja percepcije. To je otvorilo uvid u širi spektar dimenzija postojanja (vibracija), njihovu povezanost i prirodu me√įusobnih utjecaja.

Prou√®avanjem percepcije šamani su otkrili odre√įena stanja i metode kojima mogu transformirati vibracije i izazvati suptilne promjene u jednom sloju vibracija, koje dalje kroz lan√®anu reakciju mogu prouzrokovati promjene u ostalim vibracijama. Promatran u kontekstu socijalne funkcije šamanizam je kroz posve√¶enje i usluge šamana orjentiran ka ljudskoj zajednici i njenoj harmoniji.
Šamanizam je otvoren, liberalan, komunikativan, ekspresivan, intuitivan i uskla√įen sa prirodom i potrebama podru√®ja i stanovništva u kojima šaman djeluje.

Šamanizam nije baziran na dogmi i ideologiji ve√¶ na individualnoj iskustvenoj spoznaji zakona i mehanizama koji vladaju prirodom i ljudskom psihom. To ga √®ini procesom koji se stalno razvija i odrŇĺava ga vitalnim, te transformativno efikasnim. U duhovno -razvojnom smislu bitno je re√¶i da šamanizam sadrŇĺi beskona√®no puno razli√®itih metoda i tehnika.

To što se netko bavi šamanizmom ili tehnikama proizašlim iz njega (yoga,tai chi, reiki..itd.) ne podrazumijeva da je on (ona) duhovna osoba. Nivo svjesnosti, integriranosti i ljudske kvalitete odre√įuju duhovni nivo ne√®ijeg postojanja i to je nešto do √®ega ljudi mogu do√¶i tokom Ňĺivota na vrlo razli√®ite na√®ine. Transformativni metodi šamanizma su sredstva i alatke koji mogu biti dragocjena pomo√¶ na putu ka samospoznaji, iscjeljenju i duhovnom ostvarenju.

Šamansko lije√®enje još ni danas nije posve objašnjeno niti do kraja priznato. Neki u√®enjaci uspore√įuju ga s psihoanaliti√®kim lije√®enjem jer se u oba slu√®aja stvaraju terapeutski simboli i dolazi do trenutnog djelovanja, odnosno psihološkog oslobo√įenja i izlje√®enja.


ŠAMAN

Šaman je vjerski vo√įa koga nalazimo u slabije razvijenim društvenim i lova√®kim zajednicama. Rije√® potje√®e iz jezika tunguskog naroda iz Sibira, podru√®ja gdje su prvi put prona√įeni klasi√®ni oblici šamanizma. Ovaj oblik magijskog vjerovanja takodjer nalazimo i u središnjoj Aziji, Sjevernoj Americi i Oceaniji.

Osnovna zada√¶a šamana je lije√®enje i proricanje budu√¶ih doga√įaja.
Šamanizam pokazuje posebnu magijsku "specijalnost" -"upravljanje vatrom",magijski let, itd.

Šaman gospodari svojim "duhovima" tako da uspijeva s njima komunicirati, a da se ne pretvori u njihovo oru√įe. On ima sposobnost uzdi√¶i se na Nebo i spustiti se u Donji svijet. Svako ekstati√®no iskustvo koje odlu√®uje o pozivu budu√¶eg šamana sadrŇĺi tradicionalnu shemu obreda inicijacije- stradanje, smrt i uskrsnu√¶e( tu se, dakako, radi o simboli√®noj smrti; tj. raskidom s dotadašnjim na√®inom Ňĺivota).

ŠAMANSKA ODJE√ÜA

Šamanska odje√¶a ne odaje samo prisutnost svetoga ve√¶ prikazuje i kozmi√®ke simbole i metafizi√®ke puteve. Odje√¶a sama po sebi predstavlja religiozni mikrokozmos. S jedne strane, ona √®ini gotovo potpun simboli√®ki sistem, a s druge, ona je posve√¶enjem proŇĺeta brojnim duhovnim silama ( moŇĺe je nositi samo onaj koji zna obozdati njene duhove).
 
Odje√¶a je neizostavan element magijskih rituala. Poznato je da se magijska odje√¶a manje ili više razlikuje ve√¶ prema tome o kojem se obliku magije radi, no u pravilu svaka odaje nastojanje povezivanja s prirodom i vjerovanjima onih koji je nose.

Šamansku odje√¶u √®ini ogrta√® (koji moŇĺe biti i krzno neke Ňĺivotinje), a na kojeg su pri√®vrš√¶eni razni ukrasi - pr. metalni kolutovi raznih veli√®ina, kosti, kljove i zubi Ňĺivotinja, zvon√®i√¶i, figure koje predstavljaju mitske Ňĺivotinje, drvo Ňĺivota, lanci, platnene trake, perje, izvezeni ili pri√®vrš√¶eni razni simboli- prevladavaju ornitološki(ptica-orao ili sova,medvijed,jelen). Svi elementi te odje√¶e √®ine ritmi√®ki sklad bilo da je rije√® o oblicima ukrasa ili samoj boji odje√¶e. Uz ogrta√® treba spomenuti i masku.Maska se ne javlja kao neizostavan dio odje√¶e tako √®esto, što i ne √®udi jer ve√¶ i ostali dijelovi odje√¶e, pa i razni oblici koji se crtaju po licu ( tijelu) √®ine masku. I na maski se moŇĺe uo√®iti ritam,a i simetrija ( os simetrije je okomica spuštena sredinom maske). Isto moŇĺemo uo√®iti i kod "šara" na tijelu ( licu), bez obzira je li rije√® o crtama, raznim oblicima ili njihovoj boji. Kapa, kao jedan od dijelova odje√¶e šamana, moŇĺe biti namotaj platna, dio krzna neke Ňĺivotinje ( s glave), metalna. Njeni ukrasi ( √®esto je to perje-labuda, orla, sove), oblici na njoj i boje izmjenjuju se u odre√įenom ritmu. Šaman √¶e uz odje√¶u nositi i ukrase raznih oblika i veli√®ina, od ogrlica, narukvica, naušnica. Kod svih tih ukrasa tako√įer je vidljiv ritam. Kod nekih plemena šaman nosi i štap ili bi√®. Kod nekih se plemena tako√įer na odje√¶i moŇĺe uo√®iti i pojava misti√®nih brojeva 3,7,9 ( koli√®ina pojedinih elemenata na odje√¶i odgovara tom broju).

Svaki element odje√¶e ima svoje zna√®enje, bilo da je to pomo√¶ kod izvantjelesnog putovanja šamana ( pr. pti√®je perje ili √®ak √®itav kostur ptice prikazan na odje√¶i omogu√¶iti √¶e letenje na drugi svijet) ili pridodosi ekstazi i padanju u trans ( u pravilu i jedno i drugo). Kosti na odje√¶i naj√®eš√¶e simboliziraju smrt i uskrsnu√¶e šamana; nakon inicijacije on zapo√®inje novi Ňĺivot, ili ga pretvaraju u neku ( mitsku) Ňĺivotinju ( prisutno je vjerovanje da se Ňĺivotinja moŇĺe ponovno roditi iz svojih kostiju).

BUBANJ

Za odvijanje seanse te postizanje ekstaze i transa neophodan je i bubanj. Postoji vjerovanje da je njegova okosnica na√®injena od Drva Ňĺivota ( koje je posrednik izme√įu Neba i Zemlje), pa se on moŇĺe poistovjetiti sa Drvetom kojim se šaman simboli√®ki penje u Nebo. Bubanj je obi√®no oblog oblika, od jelenje, losove ili konjske koŇĺe, a moŇĺe imati i pri√®vrš√¶ene brojne metalne komadi√¶e, praporce, zvon√®i√¶e, slike u Ňĺeljezu koje predstavljaju duhove, razne Ňĺivotinje. SluŇĺi za postizanje odre√įenog ritma koji √¶e pomo√¶i postizanju transa. U tom √¶e se ritmu odvijati ples, disanje, izgovarati obredne molitve i sl. No poseban ritam ne daje samo bubanj. Ve√¶ i sama odje√¶a šamana ( brojni ukrasi na njoj) prilikom njegovih kretnji- koje moraju slijediti odre√įen ritam- proizvest √¶e odgovaraju√¶i zvuk. Glazba odre√įenog ritma postiŇĺe se i raznim zvon√®i√¶ima, praporcima, vre√¶icama kristala, kamenja, gongom, ljušturama od školjki.  (prema Eliade, Šamanizam i arhajske tehnike ekstaze, Izdava√®ka knjiŇĺnica Zorana Stojanovi√¶a Sremski Karlovci, Novi Sad).

TRANS

Ritam u obredima igra neizostavnu ulogu - on je zasluŇĺan za postizanje ekstaze i transa, stoga ne treba √®uditi što je sve njemu podloŇĺno. Tijelo osobe koja vrši obred ili osoba koje u njemu aktivno sudjeluju po√®et √¶e djelovati u "nametnutom" ritmu. S ritmom √¶e se uskladiti disanje. Znanstveno je dokazano da disanje na odre√įeni na√®in utje√®e na cerebellum ( dio mozga koji uskla√įuje miši√¶ne kretnje), stoga √¶e do√¶i do spontanog gibanja tijela, uz to javljaju se i temperaturne promjene, gr√®evi, svjetlosni i zvu√®ni doŇĺivljaji, emotivni doŇĺivljaji, iskustva s mislima, izvantjelesna iskustva, nadnaravna iskustva. Za magiju su posebno zna√®ajna posljednja dva. Kod izvantjelesnog iskustva vlastito se tijelo doima dalekim; postoji osje√¶aj izbivanja iz tijela. Osoba uistinu moŇĺe "vidjeti" svoje vlastito tijelo i opisati razna mjesta, a da fizi√®ki nije bila na njima. Nadnaravna iskustva ti√®u se sposobnosti koje se u takvom stanju naj√®eš√¶e pojavljuju- vidovitosti, telepatije i sposobnosti vi√įenja aure. (prema Gunnel Minett, Dah i duh, Prepora√įanje, Zagreb, 1996.)

ŠAMANIZAM KROZ VRIJEME

U antropološkoj dokumentaciji šamanizam i njegovo porijeklo se √®esto veŇĺe za plemenske strukture sibirske i centralno-azijske regije. Razlog tomu moŇĺe biti u √®injenici da je ve√¶ina informacija o šamanizmu do polovice 20.stolje√¶a bila bazirana na studijama ruskih znanstvenika 19. i po√®etka 20.stolje√¶a, koji su prou√®avaju√¶i sibirsku i centralno-azijsku kulturu ostavili vrlo lijepu i opširnu studiju o šamanizmu. Sibir i centralna azija su mjesta u kojima je šamanizam antropološki prou√®avan, a sam fenomen je sa nekim zajedni√®kim regionalnim i individualnim karakteristikama, bez formalne povezanosti, prisutan u svim dijelovima svijeta.
Porijeklo šamanizma treba traŇĺiti izvan prostora i vremena vezanih za materijalno polje egzistencije, u svjetovima kolektivne svijesti za koju smo svi vezani i koje smo svi aktivni dio.
Kroz povijest ljudskog razvoja odnos izme√įu šamanizma i √®ovjeka je prolazio kroz razne faze i oblike. U predbiblijskom razdoblju svi ljudi su imali otvoren i aktivan odnos sa šamanizmom odnosno svi su, u granicama osobnih kapaciteta, bili šamani. Na osnovu mitova i povijesnih epova raznih naroda i drevnih misti√®nih tradicija, koji spadaju u kategoriju mitova o usponu i padu √®ovjeka, moŇĺemo zaklju√®iti da razvoj individualnih mo√¶i i sposobnosti u ljudi nije bio popra√®en adekvatnim duhovno-eti√®kim pristupom. To je uslovilo korumpiranost duha. Situacija u kojoj je koncentracija mo√¶i rasla, a mo√¶ svijesti i samokontrole opadala, postala je potencijalno destruktivna, opasna po prirodni sistem i √®ovjeka. U jednom trenutku ovog povijesnog razdoblja došlo je do lanca prirodnih katastrofa koje su zbrisale √®itave civilizacije sa lica Zemlje. Klimatski uslovi i geografski izgled Zemlje promijenili su se, takore√¶i, preko no√¶i. Nakon dramati√®ne ekološke i demografske promjene došlo je do postepenih promjena ljudske svijesti. Posljedice promjene svijesti rezultirale su gubitkom aktivne veze najve√¶eg dijela √®ovje√®anstva sa fenomenom šamanizma. To je bio pad √®ovjeka. Pad sa višeg nivoa percepcije na niŇĺi, racionalno-materijalni nivo bitka.

Medjutim fenomen šamanizma nije iš√®ezao. Iskustvo šamanizma nastavilo je da Ňĺivi u sferi kolektivne svijesti. Tijekom svih povijesnih razdoblja, uklju√®uju√¶i i naše suvremeno doba, u svim sredinama širom svijeta uvijek je postojao odre√įeni broj ljudi koji su se kroz razli√®ite sticaje okolnosti i procese otvarali ka sferama više svijesti i postajali šamani. Njihova duŇĺnost je bila da prenesu svoja iskustva zajednici, vode ra√®una o njenoj harmoniji, poti√¶u materijalni i duhovni razvoj. U mnogim sredinama ljudi su spoznali da mo√¶i i potencijali proizašli iz šamanizma zahtjevaju protuteŇĺu u visokim eti√®ko-humanim standardima i principima, odnosno došlo je do procesa oduhovljavanja šamanizma. Prosvjetljenjem nadahnuti šamani kreirali su razne duhovne puteve, bazirane na specifi√®nim metodama i kozmologijama proizašlim iz njihove direktne inspiracije. Iz nekih od ovih puteva kasnije su se razvile neke od današnjih religija.

Svrha i zadatak duhovnih puteva, bez obzira na mjesto, vrijeme, specifi√®nu formu, prisustvo ili odsustvo religijskog konteksta, su jedinstveni u svom cilju- o√®uvanje i uspostavljanje veze √®ovjeka sa potencijalima ljudske svijesti, usmjerenjem ka individualnoj i kolektivnoj harmonizaciji, produhovljenju i ultimatno spoznaji BoŇĺanskog (ljudskog) u nama.ocijenite Ťlanak:
prosjeŤna ocijena:
broj glasova:
3922002-2011 © Trancepleme.com | Design by Dovla, coding by psihodelikk