home info Ťlanci recenzije galerije profili intervjui downloads linkovi forum mail impressum

√ąakre

√ąAKRE ILI ENERGETSKI CENTRI

√ąakre su energetska središta, virovi energije kroz koje primamo, šaljemo i raspore√įujemo energiju u tijelu. √ąakre su √®esto prikazane kao lotosi s razli√®itim brojem latica. Broj ovih latica odgovara broju suptilnih energija koje djeluju kroz odre√įeni energetski centar ili √®akru. Prema broju tih suptilnih energija i odgovaraju√¶em broju suptilnih provodnika tih energija, determinirana je i raspodjela sanskrtskog alfabeta ili abecede sastavljene od OM-a i 49 slovnih znakova.
√ąakre su zapravo stoŇĺasti virovi, koji se vrte velikom brzinom i metaboliziraju energiju, a boje √®akri povezane su s frekvencijom energije, koju √®akra metabolizira pri odre√įenoj brzini.
 
Svaka √®akra ima svoju prednju i straŇĺnju stranu. Prednja strana povezana je s √®ovjekovim osje√¶ajima, straŇĺnja s voljom.
√ąovjek je zdrav, ako su mu √®akre uskla√įene i otvorene za protok energije; što više energije protje√®e kroz √®akre, √®ovjek je zdraviji.
Ako √®akra ne moŇĺe metabolizirati energiju, kaŇĺemo da je blokirana. Tok energije je preslab, pa pojedini dijelovi tijela nisu opskrbljeni s dovoljno energije.
Stoga postepeno nastaju kvarovi i smetnje koje prepoznajemo kao bolesti ili razli√®ite psihi√®ke poteško√¶e na materijalnoj razini √®ovjekovog postojanja.
 
Premda su √®akre mentalne vizije, one nisu laŇĺne i zapravo su realnije od fizi√®kih oblika i zvukova. Ljudi koji su manje razvijeni u duhovnom smislu imaju tendenciju da nesvjesno više uzimaju energiju od drugih nego je daju. Tako se u njihovom društvu moŇĺete osjetiti oslabljeno ili zako√®eno. Kod razvijenih ljudi √®akre su skladno otvorene poput latica cvjetova koji se  rotiraju.


Iako u tijelu postoji na stotine √®akri, uobi√®ajeno se spominje šest dinami√®kih središta: Muladhara (1), Svadhisthana (2), Manipura (3), Anahata (4), Višuddha (5), Ajna (6) i jedan stati√®ki centar, Sahasrara (7).

OTVARANJE √ąAKRI

Ova središta mogu√¶e je na razne na√®ine otvoriti i razviti, naj√®eš√¶e je to kroz tehnike Kundalini Yoge.
Ako se ova središta otvaraju bez prethodnog pravilnog i sustavnog pro√®iš√¶enja, aspirant moŇĺe iskusiti razne probleme, traume, pa √®ak i uništiti druge ili sebe. Otvaranjem ovih središta on stje√®e razne natprirodne (koje su ustvari prirodne) mo√¶i. Ali kao što √¶e biti re√®eno u poglavlju o mo√¶ima, iako prosje√®nom √®ovjeku izgledaju fantasti√®no, one su samo poput igre djeteta u vrti√¶u (da djeci ne bi bilo dosadno), one se moraju koristiti vrlo odgovorno i dobivanje takvih mo√¶i ne zna√®i nuŇĺno da je √®ovjek bliŇĺe svom krajnjem cilju oslobo√įenja odnosno samoostvarenja. One mogu predstavljati √®ak i prili√®nu barijeru u daljnjem duhovnom razvoju.

STATI√ąKI CENTAR ILI SAHASRARA

Sahasrara je stati√®ki centar svjesnosti simboli√®ki smješten iznad tjemena i to je univerzalna rodnica iz koje su proizašle sve stvari, u kojoj sve prebiva i u koju se sve vra√¶a. Sahasrara je kruna ili oznaka za Vrhovnog Boga (Brahmana). Iz Sahasrare ( izvorišnog centra, iznad tjemena) koja je simboli√®ki prikaz nerazgrani√®ene Svesvijesti - proizlaze sve grublja i ograni√®enija stanja svjesnosti.
Premda je Sahasrara »cvijet bez latica« ili Brahman (Bog) bez atributa, ona sadrŇĺi bezbroj latica ili sve atribute. Sahasrara je prvobitno ishodište vremena, prostora, energije, mase i materije odnosno postojanja. Ona nije ishodište ili izvor u vremenu ili prostoru. Ona je neprouzro√®eni Uzrok svih uzroka. Tu nema ni ima ni nema, ni tu ni tamo, ni sad ni onda…

DINAMI√ąKI CENTRI

Na zamišljenom dijagramu √®akri, šest glavnih √®akri ili dinami√®kih centara svjesnosti nalazi se ispod Sahasrare ili stati√®kog centra svjesnosti. Ovih šest glavnih √®akri su energetski vrtlozi ili kota√®i √®ije osovine imaju svoje ishodište u centralnom energetskom kanalu suptilnog tijela. Ovaj središnji kanal/meridijan ( Sušumna Nadi) korespondira sa središnjim kanalom ki√®mene moŇĺdine pa moŇĺemo zamisliti √®akre kao cvjetove √®ije peteljke (pro)izlaze iz stabljike naše ki√®me.
Prema nekim shva√¶anjima, ove √®akre posredstvom neuroendokrinog sustava (Ňĺiv√®anog sustava i Ňĺlijezda s unutrašnjim izlu√®ivanjem) transformiraju suptilne energije u tjelesne.

MULDAHARA ili korjenska/najniŇĺa glavna √®akra nalazi se u podru√®ju perineuma (me√įice) i analogna je gonadama (spolnim Ňĺlijezdama).

SVADISTHANA √®akra je u nivou baze mokra√¶nog mjehura i odgovara (korespondira sa) nadbubreŇĺnim Ňĺlijezdama.

MANIPURA √®akra je u razini pupka i odgovara guštera√®i.

ANAHATA ili sr√®ana √®akra ( je √®etvrta broje√¶i odozdo prema uvis) korespondira sa timusom tj. grudnom Ňĺlijezdom; koja postepeno propada nakon puberteta, ali je mogu√¶a njena regeneracija zahvaljuju√¶i sublimiranju seksualne energije kroz spiritualne prakse/ sadhanu.

VISUDDHA √®akra ili peti centar je u predjelu grla i, u okviru endokrinog sustava grubog fizi√®kog tijela, u najbliŇĺoj je svezi sa štitnja√®om i paratiroidnim Ňĺlijezdama.

AJNA √®akra je poglavito povezana s mozgom u kojem se nalazi hipotalamus sa hipofizom ( koja se naziva i pituitarnom Ňĺlijezdom) koja je dirigent u orkestru endokrinih Ňĺlijezda.

U mozgu je smještena i epifiza ili pinealna Ňĺlijezda. Epifiza je misteriozni monarh neuroendokrinog sustava ljudskih tijela, ali je kod »normalnih« ljudi ( ve√¶ina današnje populacije) zakrŇĺljala, degenerirana i ovapnjela ili ispunjena tzv. moŇĺdanim pijeskom. Ove regresivne (degenerativne) promjene o√®ituju se nakon puberteta, a posljedica su gubljenja Ňĺivotne sile kroz seksualne Ňĺelje, misli, emocije (posebice poŇĺude, pohote i sl.) i fizi√®ke aktivnosti. Najviše najfinije energije najbrŇĺe i najlakše iscuri nadolje kroz seksualne orgazme i to nanosi nenadoknadivu štetu (Ňĺenskom i muškom) organizmu, a povrh svega √®ini nemogu√¶im Kozmi√®ki Orgazam, Samospoznaju ili Realizaciju Vrhovnog Boga.

Naravno, nije nuŇĺno da se tijekom puberteta ili u bilo kojem drugom Ňĺivotnom razdoblju uspostavi silazni tok seksualne sile ili curenje nervnih Kundalini struja kroz genitalije u vidu osjetilnih uŇĺitaka. Mogu√¶e je usmjeriti seksualnu energiju ka višim √®akrama i tako je sublimirati u boŇĺansku ljubav i boŇĺansku svjesnost. Ovo je nazvano Brahmacaryom, a postiŇĺe se praksom Yoge.
Sa rajskim/ blaŇĺenim stanjem uma vi ste u Nebeskim svjetovima, a sa paklenim/ prljavim mislima i Ňĺeljama - vi doŇĺivljavate paklene nivoe. Razli√®itim stanjima uma odgovaraju ekvivalentni svjetovi (loke) ili frekvencije postojanja.

KUNDALINI

Bog u smislu Apsoluta i Njegova Mo√¶ ("Energija", Sila) ili Kundalini Šakti su zapravo nerazdvojni poput Sunca i sun√®eve svjetlosti. √ąistim, jednostavnim i svetim stilom Ňĺivljenja podi√¶i √¶ete vaš energetski nivo; i s porastom vašeg energetskog nivoa vaša svjesnost djeluje kroz sve više (superiornije) i više √®akre; tj. Kundalini Šakti se diŇĺe uzduŇĺ suptilne ki√®me poput Ňĺive u termometru koja se penje s porastom temperature.
Kad se Kundalini uzdigne do Ajna √®akre, Yogi postaje svemogu√¶/svemo√¶an i sveznaju√¶. Ipak, u tradiciji Yoge √®ak se i to smatra usputnom stanicom do Boga. Naime, Ajna je još uvijek Ajnana ili neznanje.

SPOZNAJA

Tek kad Sahasrara apsorbira sve energije svih èakri - jedino je to istinsko Znanje ( Jnana). To je Brahmajnana.
To je Spoznaja Spoznavatelja sveg znanja i neznanja.
Zašto smo se zapleli u mreŇĺu imena i oblika? Nema »zašto«. Ipak, da bi ublaŇĺili radoznalost nekih ljudi mogli bismo drugom prilkom re√¶i nešto o tome na koji smo se na√®in zapetljali u sve ovo. Ako se upoznate s tim kako ste došli u ovo jadno stanje bit √¶e vam jasno i to kako iz njega moŇĺete iza√¶i. Vi zapravo niste uhva√¶eni i nemate se iz √®ega ispetljati; nemate se od √®ega osloboditi pa ipak vam se pri√®injava da ste u ropstvu.
Kundalini Šakti u svom silaznom ili evolutivnom toku razvija um u moŇĺdanom centru tj. u centrima mozga.

UM

Um je suptilna materija ( tvar ili stvar) koja djeluje kroz mozak saèinjen od grube materije. Mozak je poput TV-prijemnika kroz kojeg se manifestiraju radiotelevizijski valovi tj. vibracije uma ili duha.

Dakle, u Ajna √®akri Kundalini Šakti djeluje kao um.

U grlenoj √®akri (Višuddha) Kundalini Šakti postaje još grublja kondenziraju√¶i se u Element Akašu, a u još niŇĺim i niŇĺim dinami√®kim centrima postaje još grublja i grublja formiraju√¶i uzastopno suptilne elemente Zraka, Vatre, Vode i Zemlje.

Zrak je podudaran sa sr√®anom √¶akrom (Anahata) i grublji je od Akaše, Vatra je analogna sa pup√®anim centrom (Manipura √®akra) i grublja je od Zraka, Voda je grublja od Vatre, a Zemlja je još grublji, najmaterijalniji od pet vje√®nih Elemenata.

Kod prosje√®nog √®ovjeka Kundalini Šakti ili Evolutivna Sila leŇĺi uspavana u svom najniŇĺem centru i moŇĺete je zamisliti sebi kao sklup√®anu zmiju utonulu u (zimski) san.
Dokle god Kundalini Šakti prebiva u Muladhara √®akri (najniŇĺem od šest glavnih energetskih centara) takvi ljudi su/ostaju preokupirani samoodrŇĺavanjem, hranom/jelom, spavanjem i seksom.
Cilj yogija je probuditi Kundalini Šakti i usmjeriti je ka njenom stati√®kom centru tj. Sahasrari. To je povratak ( prvobitnom) Pra-pra-Izvoru ili svjesna reunifikacija ( ponovno sjedinjavanje i sjedinjenje) s Apsolutom, tako da pojedinac prestane ograni√®avati sebe na kapljicu; da prestane biti (samo-izdvojeni) pojedinac; da prepozna Sebe kao Sveocean Svijesti same po sebi ili u sebi. To je Totalna Sloboda, Mokša ili Samadhi.

Fizi√®ke, emotivne i mentalne ne√®isto√¶e ( prljavštine) su prepreke/barijere na putu Kundalini Šakti do Sahasrare jer onemogu√¶avaju strujanje Kundalinija kroz Sušumna Nadi (središnji energetski kanal suptilnog tijela). Stoga Yogi po svaku cijenu Ňĺivi maksimalno jednostavnim, √®istim, √®estitim/ poštenim i svetim Ňĺivotom.ocijenite Ťlanak:
prosjeŤna ocijena:
broj glasova:
2462002-2011 © Trancepleme.com | Design by Dovla, coding by psihodelikk