home info Ťlanci recenzije galerije profili intervjui downloads linkovi forum mail impressum

Charas
Charas je naziv za ruèno motani hashish u Indiji i Pakistanu, a radi se od ekstrakata Cannabis sativae. Ta biljka raste u divljinama sjeverne Indije i Pakistana te u Himalayama, otkud potjeèe i gdje je bitan izvor zarade lokalne populacije.

Kultura charasa

Charas se koristio na podru√®ju indijskog subkontinenta u medicinske i religijske svrhe stotinama godina, a skupa s opijumom se prodavao i u vladinim trgovinama u ranim danima Britanskog Carstva. Osobito vaŇĺnu ulogu igra Shaivima, pripadnicima subdivizije hinduizma koja smatra Shivu vrhovnim bogom (za razliku od Vaishnava, koji √®ine isto s Vishnuom), gdje je bitan dio kulture i rituala, a √®asti se i kao jedan od aspekata samog Shive.

Usprkos dugoj povijesti, proglašen je ilegalnim u 80-im godinama prošlog stolje√¶a (tijekom kampanje Nancy Reagan protiv droge), a drakonske kazne su smještale osobe s √®ak i najmanjom koli√®inom u zatvor na minimalno 10 godina. Sada su ti zakoni ponešto ublaŇĺeni, a charas je postao jedan od √®eš√¶ih pristupa iznu√įivanju mita pripadnicima policije.

Dosta je teško povu√¶i liniju oko svega toga, pogotovo jer se u velikom dijelu indijskog podkontinenta charas (i ostali ekstrakti Cannabis sativae) koriste u religijske i medicinske svrhe. Ayurvedske tehnike lije√®enja, ve√¶ina hinduisti√®kih blagdana, velike sve√®anosti i slavlja su usko povezani, ako ne direktno s charasom, onda barem s konzumacijom. U Indiji se jednostavno puši charas, pije bhang i Ňĺva√®e pan. Neki to rade iz uvjerenja, neki iz osobnog zadovoljstva ili ovisnosti, a neki iz dosade.

U svakom slu√®aju, htjela to vlada ili ne, charas spada u neku sferu kulture, tako da bi npr. bilo nepristojno odbiti doma√¶ina ukoliko vas ponudi. Mogu√¶e legaliziranje ili barem dekriminaliziranje, ali u svakom slu√®aju religionaliziranje i populariziranje te napose zarada je ono što √¶e charasu osigurati stalno mjesto u Indiji.

Teško je na√¶i ravnoteŇĺu izme√įu uporabe iste supstance od dviju razli√®itih strana. S jedne strane to su indijski sadhui, kojima je pušenje charasa (naj√®eš√¶e u chillumu, no o tome malo kasnije) na√®in √®aš√¶enja boŇĺanstava, a s druge su to turisti koji, ruku na srce, zlorabe tu istu supstancu za svoje osobno zadovoljstvo. Iako je nemogu√¶e utvrditi da li je i sadhui zlorabe, vlada o√®ito nalazi neko uporište u iovako poprili√®no labavim pravilima i smjernicama koje postoje u hinduizmu, tako da se tim svetim ljudima za vrijeme ogromnog okupljanja prilikom velikog blagdana Kumbh mela osiguravaju enormne koli√®ine charasa da bi se zadovoljile njihove potrebe.

Da se razumijemo, u slu√®aju da vas vojska (koja je u Indiji puno cjenjenija od policije i vodi glavnu rije√®) uhvati s charasom, našli biste se u poprili√®no nezgodnoj situaciji, ali na tako velikim sve√®anostima je naprosto nemogu√¶e na√¶i neki red. Iako ste o√®igledno turist u stranoj zemlji, vrlo vjerojatno √¶e radije √®astiti Shivu ili sjediti i uŇĺivati u povorci.

Više o charasu

Još uvijek najbolje mjesto na koje moŇĺete oti√¶i i uŇĺivati u charasu je indijska drŇĺava Himachal Pradesh i Manali kao njeno najpoznatije središte, ali i okolna sela u kojima se naj√®eš√¶e i radi doma√¶i charas. Iako se u Indiji više-manje sve naziva charasom, treba znati prona√¶i vrhunsku kvalitetu onoga iz Himachal Pradesha (posebice doline Parvati) ili Uttaranchala te okolice Peshawara u sjevernom Pakistanu.

Sav charas koji se nabavlja mjeri se u tolama (što odgovara mjeri od 10 grama), a cijene su zapadnja√®kim posjetiteljima nadasve prihvatljive. Cijene se kre√¶u od 50-ak kuna za prosje√®nu kvalitetu, 100-tinjak za sasvim dobar do 180-ak do 200-tinjak za vrhunski Malana cream (koji se smatra najboljim charasom na svijetu), a sve cijene se odnose na 1 tolu, dakle 10 grama. Radi isplativosti se charas po√®eo izvoziti iz zemlje, u po√®etku preko profesionalnih dilera, a sada se i sve više backpackera ohrabruje za takve podvige.

Naravno, postoji više podvrsta charasa koji se radi od biljaka koje se uzgajaju u više nego pogodnom podru√®ju Himalaya, tako da se razlikuje tvr√įi, tamniji i guš√¶i na sjeverozapadu od sme√įeg na sjeveroistoku, koji ponekad okusom podsje√¶a na chilli.

Ono što znalci nazivaju najboljim charasom uzgaja se u brdskim podru√®jima (naj√®eš√¶e onim kašmirskim), daleko od ikakvog oblika kontrole vlasti i u prili√®no surovim uvjetima. Ipak, na velikim nadmorskim visinama koli√®ina ultraljubi√®astog zra√®enja osigurava proizvodnju ve√¶e koli√®ine THC-a, što opet pridodaje vrijednosti samog charasa.

Charas se radi tako da se rukama trljaju cvjetovi, a to je dugotrajan i zamoran posao. Smola se lijepi za dlanove, a tijekom dana se uspije nakupiti do 8 ili 9 grama charasa. Što se sporije radi, to je kvaliteta bolja i upravo je zato Malana cream toliko cijenjen i skupocjen. Proces pravljenja charasa se smatra drevnom umjetnoš√¶u, ali naŇĺalost propada pod pritiskom kapitalizacije doma√¶eg i me√įunarodnog trŇĺišta.

Konzumacija

Charas se obi√®no puši na chillum, stoŇĺastu cijev s rupom kroz sredinu, naj√®eš√¶e napravljenu od gline, stakla ili kravljeg roga. Koriste se kao ritualne lule za sadhue, a koriste ga i raste i ostali uŇĺivatelji charasa. Iako se u smjesu dodaje i duhan, utjecaj zna biti vrlo jak, ponekad √®ak i psihodeli√®an. Iz tog razloga rijetko ga puši samo jedna osoba, tako da je ovakav na√®in pušenja postao uvelike društveni oblik konzumacije charasa, a upravo to je jedna od √®ari chilluma. Cijeli proces pripremanja, pušenja, kruŇĺenja, √®iš√¶enja i ponovnog spravljanja je više ritual nego puko zadovoljavanje potreba. Budu√¶i da hinduisti vjeruju da Shiva prodire u njih kroz √®in pušenja, taj se ritual redovito koristi kada npr. stranci u Indiji u√®e kod babe ili kad ih neki sadhu na obali rijeke pozove da mu se pridruŇĺe.

Dakle, u gornji dio šupljine koja prolazi duljinom cijelog chilluma stavlja se stoŇĺasti kamen te se u preostali prostor stavlja smjesa, pripremljena u √®esto ru√®no napravljenom mixing bowlu. NavlaŇĺena tkanina ili safi stavlja se na dno chilluma koje se prima objema rukama √®ine√¶i prizmu (ili bilo koji poloŇĺaj koji odgovara onome koji ga drŇĺi), tako da moŇĺe nesmetano uvla√®iti dim. Jako je bitno da se dno chilluma ne dodiruje usnama (Indijci tako√įer piju iz zraka), jer bi to bez sumnje izazvalo neŇĺeljene reakcije doma√¶ina.

Još jedna osoba pomaŇĺe pri paljenju chilluma šibicama, pri √®emu se obi√®no izvikuje mantra "Boom Shankar", "Boom Bolenath" ili neka ve√¶ ustaljena u društvu s kojim boravite. Poprili√®no je teško zapaliti chillum, jer se mora intenzivno uvla√®iti da bi se pošteno zapalio, pa dosta ljudi to zaobilazi, jer su gotovi ve√¶ nakon prvog dima. Chillum se dodaje osobi koja sjedi s desna tako da se desna ruka podupre lijevom, osim u nekim slu√®ajevima kao npr. kod Kali chilluma (tada se dodaje u suprotnom smjeru, a u smjesu se dodaje i opium). Postupak je poprili√®no zahtjevan i teško da √¶ete kao stranac zadovoljiti kriterije sadhua, ali uz dobro društvo i vjeŇĺbu sve se moŇĺe usavršiti.

Charas se naravno moŇĺe konzumirati i klasi√®nim motanjem ili bilo kojim drugim na√®inom, ali chillum je posebno pogodan. Što je cijev dulja, to je dim hladniji, a katran i smola koju bi ina√®e vjerojatno popušili skupljaju se na unutrašnjoj strani chilluma. Ostatci toga mogu se primijetiti na safiju, koji djelomice sluŇĺi za √®iš√¶enje chilluma i kamena nakon završetka rituala. Osim što je dio tog rituala, √®iš√¶enje je bitno i iz zdravstvenih razloga, budu√¶i da se tijekom redovitog korištenja skupljaju razne bakterije. Preporu√®a se da se svaka dva tjedna umo√®i u vru√¶u vodu s malo bjelila, nakon toga temeljito ispere √®istom vodom i ostavi na Suncu, koje √¶e ubiti sve preostala bakterije.

Osim indijskih chilluma, talijanski su najpoznatiji, a neki su od toga napravili pravu umjetnost, pa se izrezbareni i ukrašeni chillumi prodaju i za preko 300€. Talijani nerijetko rade i vlastiti charas, navjerojatnije podu√®eni iskustvom iz sjeverne Italije.

Eto, ovo je ukratko nešto o još jednom fenomenu koji na zadivljuju√¶ na√®in spaja ono nespojivo u Indiji, u svijetu i me√įu ljudima.


ocijenite Ťlanak:
prosjeŤna ocijena:
broj glasova:
2472002-2011 © Trancepleme.com | Design by Dovla, coding by psihodelikk